แบบประเมินระบบงานการเงิน 

1. ข้อมูลทั่วไป

     ข้อมูลเบื้องต้น
  เพศ
ชาย หญิง  
  ระดับการศึกษา
  ประเภท
  สังกัด
  ความถี่ของการเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์งานการเงินข้อคำถาม
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใช้งานระบบ
  1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก - ง่าย
 2. กระบวนการทำงานของระบบ
  ด้านประสิทธิภาพของระบบ
 3. ความถูกต้อง แม่นยำของระบบ
 4. ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  5. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน
  6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  ด้านความสะดวก สวยงาม
  7. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม
  8. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม
  ด้านคุณภาพของระบบ
  9. ความพึงพอใจในการใช้งาน
  10. ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์
 

3. จุดเด่น / จุดที่ควรปรับปรุง

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
E-mail : ssru@ssru.ac.th